Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkół w Chrostkowie

HISTORIA SZKOŁY

RYS HISTORYCZNY SZKOŁY

Okres 1867 - 1918

    Szkoła Podstawowa w Chrostkowie jest jedną z najstarszych placówek oświatowych powiatu lipnowskiego. Jej historia zaczęła się 11 listopada 1867 roku. Chrostkowo, w tym czasie znajdowało się na obszarze Królestwa Polskiego, które było częścią składową Imperium Rosyjskiego. Pełna nazwa szkoły brzmiała wówczas Katolicka Szkoła Początkowa w Chrostkowie. Podlegała ona rosyjskiej administracji szkolnej. Królestwo Polskie podzielono na 10 dyrekcji naukowych. Jedną z nich była Dyrekcja Naukowa w Płocku, której podlegała chrostkowska placówka. Podstawą utrzymania szkoły były fundusze gminne. Samorząd gminny miał też prawo angażowania nauczycieli i wybierania nadzorców szkoły. Pierwszą siedzibą szkoły był, nieistniejący już, drewniany budynek, którego połowę zajmował Zarząd Gminy. Warunki lokalowe były bardzo skromne. Szkoła dysponowała tylko jednym pomieszczeniem do prowadzenia lekcji. Liczyła ona wówczas dwa oddziały. Nauka odbywała się w jednej klasie. Uczęszczało do niej 58 uczniów ( 35 chłopców i 23 dziewczynki). Nauka odbywała się w języku rosyjskim. Uczono takich przedmiotów jak religia, język rosyjski, język polski ( w wymiarze zaledwie dwóch godzin tygodniowo), arytmetyka, geografia. W budynku znajdowało się również pomieszczenie mieszkalne dla nauczyciela. Pierwszym nauczycielem był Piotr Stawski.

    W dwa lata po powstaniu szkoły zorganizowany został trzeci oddział, a w 1880 roku - czwarty. Wszystkie dzieci uczyły się w jednej klasie równocześnie. W 1889 rok uchwałą gminną zmieniono nazwę szkoły na: Gminna Szkoła w Chrostkowie. Lata 1908 – 1912 to walka o poprawę warunków lokalowych szkoły, które spełzły na niczym. W 1915 roku oddano do dyspozycji oświaty jedną izbę lekcyjną i mieszkanie dla nauczyciela w nowym budynku gminy. Do czasu odzyskania niepodległości w chrostkowskiej szkole uczyło 24 nauczycieli. W schyłkowym okresie zaborów, 12 września 1918 roku, powołano Dozór Szkolny, w skład którego weszli zacni mieszkańcy z terenu gminy. Dozory, były to organy społeczne, które działały tylko na wsi i w małych miasteczkach.

Okres 1918 - 1945

    W chwili odzyskania przez Polskę niepodległości, w 1918 roku, szkoła w Chrostkowie była jednoklasową. Mieściła się w budynku prywatnym i liczyła cztery odziały. Uczęszczało do niej 90 uczniów. Pierwszym nauczycielem szkoły po 1918 roku, a później również kierownikiem został Bolesław Foremski. Nazwa szkoły brzmiała wówczas Publiczna Szkoła Powszechna w Chrostkowie. W 1922 roku szkoła była trzyklasową, a od września 1923 roku - czteroklasową i jako jedyna w gminie realizowała program siedmiu klas. Uczyło w niej 4 nauczycieli.

    W 1928 roku na wniosek Dozoru Szkolnego, Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego nadało szkole imię Bartosza Głowackiego – bohaterskiego kosyniera spod Racławic, które szkoła nosi do dziś. Kierownikami szkoły w latach 1924 - 1929 byli kolejno Jadwiga Zakrzewska i Ignacy Machura. W tym czasie szkoła borykała się z problemem bardzo niskiego standardu pomieszczeń szkolnych. Z dniem 1 lutego 1929 roku kierownictwo szkoły obejmuje Juliusz Kraśnicki, zastając klasy lekcyjne z 4 punktami rozrzuconymi we wsi. Szkoła liczyła wówczas 204 uczniów i 7 oddziałów, z których klasy VI i VII uczyły się wspólnie.

    Od września 1929 roku szkoła stała się pięcioklasową. Koniecznością stawała się budowa nowego, własnego budynku. Na cele i potrzeby szkoły urząd gminy i kierownik szkoły wykupili od Zofii Ardanowskiej działkę o powierzchni 112 arów. W 1935 roku ruszyła budowa szkoły. Ze względu na bardzo wysokie koszty związane z opracowaniem planów, zaczęto budować sposobem gospodarczym, bez zezwolenia. Uwzględniając wielki zapał społeczny, władze powiatowe przychylnie ustosunkowały się do tego dzieła i odstąpiły od uprzednio nałożonej kary pieniężnej za brak pozwoleń na budowę.

    Osiągnięcia pracy nauczycielskiej do 1937 roku były znaczące. Szkoła otrzymała stopień organizacyjny sześcioklasowej, o 7 oddziałach. Liczba uczniów wzrosła do 324. W szkole ożywioną działalność prowadziły organizacje szkolne: Szkolna Kasa Oszczędności, Spółdzielnia Uczniowska,  Drużyna Harcerska Męska.

    Dzień 1 września 1937 roku zapisał się złotymi zgłoskami w historii szkoły oraz mieszkańców Chrostkowa i okolic. W siedemdziesiątą rocznicę powstania szkoły, po „tułaczce” uczniów i nauczycieli po wynajmowanych od gospodarzy izbach lekcyjnych, otwarty został uroczyście nowy, murowany budynek szkolny o 7 izbach. Przy szkole urządzone zostało też boisko sportowe. Ogrodzono szkołę płotem z siatki, urządzono kwietniki i wybudowano studnię.

    Po napaści Niemiec na Polskę w 1939 roku, polską szkołę w Chrostkowie zastąpiono szkołą niemiecką. Od 1940 roku do szkoły tej uczęszczały dzieci niemieckie. W jej gmachu funkcjonowała także młodzieżowa organizacja hitlerowska Hitlerjugend.

    Pod koniec października 1939 roku nauczyciele ze szkół w gminie zostali wezwani na konferencję do Rypina zorganizowaną przez Niemców. Zostali oni aresztowani i umieszczeni w więzieniu w Rypinie. Wśród aresztowanych było dwóch nauczycieli ze szkoły w Chrostkowie - Juliusz Kraśnicki i Leopold Krawczyk. Obaj zostali zamordowani 2 listopada 1939 roku i pochowani w zbiorowej mogile w lasach koło Skrwilna. Martyrologię nauczycieli z Chrostkowa i okolic upamiętnia tablica wmurowana na frontonie Szkoły Podstawowej w Chrostkowie.

    W 1943 roku okupanci niemieccy zorganizowali szkołę „polską”, umieszczając ją na wsi. Dzieci uczęszczały do niej maksymalnie 3 razy tygodniowo. Uczono języka niemieckiego, śpiewu, rachunków i ćwiczeń cielesnych, a głównie bito i poniżano. Szkoła istniała bardzo krótko, bo zaledwie kilka miesięcy.

Okres 1945 – 1984

    Naukę w okresie powojennym rozpoczęto w Chrostkowie 4 lutego 1945 roku. Organizacją szkoły zajęła się przedwojenna nauczycielka Zofia Kraśnicka, której powierzono funkcję kierownika. Pierwsza po wojnie rada pedagogiczna liczyła 6 pedagogów . W dniach 4 - 6 lutego 1945 r. odbyły się egzaminy do poszczególnych klas. Zgłosiło się 384 dzieci o rozmaitym poziomie wiedzy. Nauczyciele włożyli maksimum wysiłku, aby w skróconym roku szkolnym 1944/1945, w ciągu 4 miesięcy, zrealizować roczny materiał nauczania ze wszystkich przedmiotów. W pierwszych latach powojennych nauczyciele Szkoły Podstawowej w Chrostkowie pracowali aktywnie w środowisku lokalnym, organizując m.in. różnorodne formy pracy w oświacie dorosłych. Od roku szkolnego 1947/1948 szkoła zaczęła realizować program pełnej szkoły siedmioletniej. Od 1949 roku władze zaczęły systemowo usuwać religię ze szkół.

    W 1953 roku kierownikiem Szkoły Podstawowej w Chrostkowie zostaje Kajetan Mazur. Z jego inicjatywy, w latach 1965 - 1967 dokonano rozbudowy szkoły. Dzięki dużemu zaangażowaniu miejscowego społeczeństwa i pomocy finansowej władz oświatowych w Lipnie, w wyniku rozbudowy uzyskano 4 izby lekcyjne, zastępczą salę gimnastyczną, pokój nauczycielski i kancelarię oraz pomieszczenia na opał w piwnicy. Klasy na piętrze „starego” budynku szkolnego adoptowano na 4 mieszkania dla rodzin nauczycielskich. Po rozbudowie szkoły urządzono boiska do piłki ręcznej i siatkówki. W październiku 1956 roku w szkole ponownie odbywały się lekcje religii prowadzone przez ówczesnego proboszcza parafii ks. Teofila Dąbrowskiego.

    Początek roku szkolnego 1961/1962 był przełomowym dla oświaty, gdyż wprowadzono w życie „Ustawę o systemie rozwoju oświaty i wychowania”. Realizacja reformy polegała m.in. na zorganizowaniu od roku szkolnego 1966/1967 klasy ósmej. Powyższa ustawa definitywnie usuwała  religię ze szkół.

    W latach 1967 - 1969 funkcję kierownika szkoły pełniła Gertruda Konczalska. 1 września 1969 roku na stanowisko kierownika szkoły powołany został Stanisław Małkiewicz, który pełnił tę funkcję do 1972 roku. Należy również wspomnieć, że w latach 1959 - 1971 prowadzona była w budynku szkolnym Szkoła Przysposobienia Rolniczego, która zapewniała podstawowe kształcenie rolnicze i dokształcanie młodzieży pracującej w rolnictwie.
    W latach 1972 - 1984 stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Chrostkowie sprawował Aleksander Sikorowski – człowiek niezwykle szlachetny, wybitny pedagog, świetny polonista, badacz i popularyzator dziejów Ziemi Chrostkowskiej. Od 1973 do 1976 roku Aleksander Sikorowski pełnił również funkcję gminnego dyrektora szkół, zwierzchnika wszystkich szkół w Gminie Chrostkowo. Integralną część składową Szkoły Podstawowej w Chrostkowie stanowiły dwa punkty filialne w Wildnie i Franciszkowie. Punkt filialny w Franciszkowie działał w latach 1973 - 1976, a punkt filialny w Wildnie - w latach 1973 - 1980. Od dnia 1 czerwca 1975 roku, w wyniku reformy administracyjnej, Szkoła Podstawowa w Chrostkowie podlegała Kuratorium Oświaty we Włocławku. W roku szkolnym 1980/1981 w Szkole Podstawowej w Chrostkowie utworzony został, po raz pierwszy, oddział przedszkolny.

Okres 1984 – 2017

    Od 1 września 1984 roku dyrektorem szkoły została Barbara Paleta, która kierowała nią do 1996 roku. Był to czas starań o poprawę warunków lokalowych szkoły. Oddano wtedy do użytku trzy sale lekcyjne i pomieszczenia na szatnie w dobudowanym segmencie. W latach 1996 – 2002 stanowisko dyrektora piastowała Krystyna Sieradzka. W okresie kadencji pani dyrektor wykonano wiele prac związanych z modernizacją szkoły. Po zlikwidowaniu pieców kaflowych i urządzeniu kotłowni c.o. zainstalowano olejowe ogrzewanie budynku. Wymienione zostały wszystkie stare otwory okienne i drzwiowe, wymieniono dach na budynku szkolnym oraz instalację elektryczną. Założono nowe rynny i odgromienia. Urządzono w szkole pierwszą pracownię komputerową (komputery otrzymano z MEN), bibliotekę w nowym pomieszczeniu oraz łazienki dla nauczycieli i uczniów.

    W roku szkolnym 2002/2003 nowym dyrektorem szkoły została Iwona Cackowska. W tym okresie przeprowadzono szereg remontów i modernizacji. Odnowiono izby lekcyjne, oraz utworzono nowoczesną salę komputerową. W 2005 roku otwarto nową, funkcjonalną salę gimnastyczną. W 2008 roku dokonano kapitalnego remontu najstarszej części budynku szkoły z adaptacją na przedszkole, kuchnię, stołówkę oraz infrastrukturę towarzyszącą. Połączono wówczas Przedszkole Samorządowe i Szkołę Podstawową tworząc nową jednostkę organizacyjną o nazwie Zespół Szkolno - Przedszkolny w Chrostkowie. Funkcję dyrektora powierzono ponownie Iwonie Cackowskiej, która pełniła ją do 2013 roku.

    Od roku szkolnego 2013/2014 z połączenia Gimnazjum Publicznego i Zespołu Szkolno - Przedszkolnego utworzono Zespół Szkół w Chrostkowie. Dyrektorem placówki został Mariusz Włodarczyk, który funkcję tę pełnił do roku 2018. W tym czasie przeprowadzono remonty, które unowocześniły szkołę. Wybudowano  kolorowy plac zabaw, z wieloma urządzeniami dla dzieci. Zmieniono otoczenie szkoły i posadzono dużo nowej  zieleni. Zbudowano dwa parkingi  i bezpieczny zajazd dla autobusów szkolnych, teren ogrodzono. W kalendarzu imprez szkolnych pojawiły się na stałe nowe uroczystości, m.in. święto patrona szkoły, Bartosza Głowackiego, obchodzone 4 kwietnia.

     W dniu 7 października 2017r. w Zespole Szkól  w Chrostkowie miały miejsce uroczyste obchody 150 – lecia istnienia placówki.  Z tej okazji ufundowano sztandar dla szkoły.

     Od roku szkolnego 2017/2018 weszła w życie „Reforma systemu oświaty”. Zmieniła ona strukturę szkolnictwa w wyniku, której powstała 8 – letnia szkoła podstawowa, a uczniowie, którzy ukończyli VI klasę, kontynuują naukę w klasie VII. Gimnazja nie prowadzą już naboru. Reforma spowodowała ich wygaszenie.

 

                                              Okres od 2018 r.

     W dniu 1 września 2018 roku stanowisko dyrektora objęła Hanna Kwiatkowska – Kudrej.

     W  kwietniu 2019 roku odbył się pierwszy egzamin ósmoklasisty i ostatni egzamin gimnazjalny. Największe wyzwanie przyniósł jednak rok 2020, kiedy to ogłoszono w Polsce stan epidemii COVID-19 i zawieszono działalność placówek oświatowych. Rozpoczęła się nauka zdalna, która trwała z przerwami do lutego 2022 roku. Była to dla wszystkich sytuacja tyleż nieoczekiwana, co trudna. Nauczyciele, chcąc sprostać nowemu wyzwaniu i wzbogacić swoje kompetencje cyfrowe, wzięli udział w projekcie „Lekcja ENTeR”. W ramach projektów ministerialnych szkoła otrzymała sprzęt komputerowy z możliwością korzystania z niego zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli.

     Najwięcej obaw wzbudzał egzamin ósmoklasisty.  Dwa roczniki  ósmoklasistów przygotowywane zdalnie zdawały go w warunkach podwyższonego reżimu sanitarnego. Maseczki, płyn do dezynfekcji rąk, przestrzeganie odstępów to obrazki z tamtego czasu. Ponadto egzamin odbył się w późniejszym niż planowano terminie - nie w kwietniu a w czerwcu. Okazało się, że nasi ósmoklasiści zostali bardzo dobrze do niego przygotowani, a ich średnie wyniki nie odbiegały od średnich wyników w województwie, a w przypadku niektórych przedmiotów nawet je przewyższały

     Nie wszystkie działania szkoły udało się kontynuować w dotychczasowym kształcie. Finały WOŚP w roku 2020 i 2021 nie były jak dotąd wielkimi imprezami środowiskowymi, a ograniczyły się do zbiórki pieniędzy do puszek. Niestety, musieliśmy także zrezygnować z uroczystych obchodów jubileuszu 20-lecia istnienia teatru „Talia” przypadającego na rok 2021, choć nie obyło się bez gratulacji, wspomnień i ciepłych słów za pośrednictwem portali społecznościowych.

     Jednym z priorytetów szkoły jest niezmiennie dbałość o zachowanie pamięci historycznej, co wiąże się bezpośrednio z imieniem Bartosza Głowackiego. Co roku 4 kwietnia uroczyście obchodzony  jest Dzień Patrona Szkoły, w którym uczestniczą uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście. Bartoszowi Głowackiemu poświęcono 2 spektakle teatralne: „Kościuszko pod Racławicami”, przygotowane przez nauczycieli:  Krzysztofa Orzechowskiego, Mariolę Turowiecką i Agnieszkę Lewandowską oraz spektakl  „Więcej niż król”  w wykonaniu szkolnego teatru „Talia” i chóru pod kierunkiem Anny Golębiewskiej - Polak i Jolanty Tofil - Dykowskiej. Aby popularyzować wiedzę o patronie przedstawienie było  pokazywane także lokalnej społeczności oraz  uczniom zaprzyjaźnionych szkół w Radzynku i Radoszkach. Zrealizowano również teledysk do pieśni patriotycznej „Bartoszu, Bartoszu”.

    Niezmiennie kontynuowane są także obchody innych  uroczystości o charakterze patriotycznym: kolejnych rocznic Narodowego Święta Nieodległości czy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Szczególną datą był 11 listopada 2018 roku, kiedy obchodzono jubileusz 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.  Już 9 listopada o  godz. 11.11 w ramach ogólnopolskiej akcji „Rekord dla Niepodległej” cała społeczność szkolna oraz zaproszeni goście włączyli się do wspólnego odśpiewania 4  zwrotek  Polskiego Hymnu Narodowego.

     10 listopada mieszkańcy gminy oraz zaproszeni goście wzięli udział w Wieczornicy Patriotycznej „Nie zginęła, zmartwychwstała”. Gospodarze wieczoru - Mariusz Lorenc - Wójt Gminy oraz  Hanna Kwiatkowska - Kudrej -dyrektor Zespołu Szkół w towarzystwie gości zasadzili pamiątkowe Dęby Niepodległości. 

     Dyrekcja i nauczyciele dbają o wysoki poziom nauczania, wszechstronny rozwój osobowości oraz zainteresowań uczniów: przedmiotowych, artystycznych, sportowych.

     W ciągu ostatnich pięciu lat uczniowie z sukcesami uczestniczyli w konkursach przedmiotowych. W 2019 roku Mateusz Boniecki przygotowany przez Katarzynę Kwiatkowską uzyskał tytuł finalisty wojewódzkiego konkursu kuratoryjnego z historii. Zuzanna Murawska przygotowana przez Annę Gołębiewska – Polak została laureatką wojewódzkiego konkursu kuratoryjnego z języka polskiego i była zwolniona z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu. Ponadto Zuzanna dwukrotnie w 2019 i 2020 roku uczestniczyła  w  Ogólnopolskim Pijarskim Konkursie Gramatycznym im. o. Onufrego Kopczyńskiego w Warszawie,  zdobywając tytuł finalisty, a w następnym roku laureata tegoż konkursu. W 2022 r. Przemysław Romanowski pod kierunkiem  Renaty Bonowicz został finalistą wojewódzkiego konkursu kuratoryjnego z matematyki.

     Dzięki tym konkursom dwoje uczniów szkoły Zuzanna Murawska i Mateusz Boniecki otrzymali stypendia przyznane przez   Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach projektu „Humaniści na start!”

     W 2019 roku przygotowana przez nauczycielkę - Katarzynę Kwiatkowską   drużyna w składzie Mateusz Boniecki, Szymon Bonowicz oraz Kacper Wiśniewski wygrała konkurs zorganizowany przez Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej pod hasłem  „ Ziemia Dobrzyńska – Moja Mała Ojczyzna”.

      W 2021roku Kacper Rakowski przygotowujący się pod kierunkiem Krzysztofa Orzechowskiego uzyskał wyróżnienie w wojewódzkim konkursie internetowym pod tytułem Józef Piłsudski – droga do niepodległej”.

     Co roku zarówno uczniowie klas młodszych jak i starszych biorą udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur Matematyczny”, uczestniczą w turniejach i zawodach sportowych w lekkiej atletyce, piłce siatkowej i nożnej pod kierunkiem Hanny Kwiatkowskiej – Kudrej i Jarosława Wnuka. Odnoszą sukcesy na szczeblu powiatowym i wojewódzkim.

     Nie można pominąć osiągnięć artystycznych uczniów. W latach 2017 – 22 zarówno teatr „Talia”, recytatorzy jak i wokaliści ze szkolnego chóru przynosili chwałę chrostkowskiej szkole.

     Teatr Talia, prowadzony przez Annę Gołębiewską - Polak, dwukrotnie w roku 2018 i 2019 zdobył I nagrodę we Lwowie na Festiwalu Polskich Amatorskich Teatrów „Lwowskie dzieci”.  Grand Prix w 4. Przeglądzie Teatrów Dziecięcych im. Wincentego Rapackiego w Lipnie, II miejsce w XXVII Konfrontacjach Amatorskiej Twórczości Regionu „Katar” w Toruniu, wyróżnienie w XVII Ogólnopolskim Festiwalu Małych Form Teatralnych „Arlekinada" w Inowrocławiu . Z kolei   spektakl „Więcej niż król” nagrodzono I miejscem  w XV Przeglądzie Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych MASKA 2022" organizowanym przez Brzeskie Centrum Kultury i Historii "Wahadło” w Brześciu Kujawskim.

     Recytatorzy: Zuzanna Murawska, Marcelina Cichowicz, Julia Nadulska, Dominik Kuczyński, Agata Buczkowska w ciągu ostatnich 5 lat zawsze przywozili nagrody z konkursów recytatorskich o zasięgu regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim.  W okresie pandemii konkursy te odbywały się w systemie online.

     Nasi uczniowie pod kierunkiem nauczycieli anglistów: Aliny Chojnickiej, Elzy Jagielskiej, Anny Ligman – Karpińskiej z sukcesami uczestniczą także w   kolejnych edycjach powiatowego konkursu recytatorskiego poezji brytyjskiej .

     W 2022 roku mali podopieczni Anety Cichowicz,  Małgorzaty Murawskiej, Katarzyny Kwiatkowskiej i Małgorzaty Matuszewskiej przywieźli nagrody i wyróżnienia z Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego  "Kto Ty jesteś? - Polak mały..." .

      Młodzi soliści przygotowywani przez prowadzącą chór Jolantę Tofil – Dykowską. Szymon  Buczkowski , Zuzanna Murawska, Julia Nadulska , Agata i Julia Buczkowskie zdobywali nagrody i wyróżnienia w konkursach wokalnych i muzycznych. Na podkreślenie zasługują sukcesy w Ogólnopolskim  Festiwalu  Piosenki „Żołnierze Wyklęci”, w Przeglądzie  Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej organizowanym w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy.

     Trzeba podkreślić, że w wielu imprezach artystycznych organizowanych dla społeczności całej gminy, biorą udział absolwenci naszej szkoły. Wracają chętnie, często sami zadają pytanie, czy mogliby w tych imprezach wystąpić. Zatem szkoła na trwałe zapisała się w ich pamięci.

     Nauczyciele organizują również liczne konkursy szkolne.  Dzięki matematykom  Dorocie Kowalskiej, Joannie Krakowskiej i Renacie Bonowicz od 2019 roku obchodzone są  „Święto Matematyki” i „Dzień liczby Pi”. W 2020 szkoła po raz pierwszy przystąpiła do akcji Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Nauczycielka biologii i chemii Danuta Ciborska prowadzi działania proekologiczne. Ilona Piotrowska i Teresa Andrysz popularyzują czytelnictwo. Magdalena Kopczyńska zacieśnia współpracę z parafią. Ponadto odbywają się konkursy plastyczne,  fotograficzne, sportowe oraz językowe.

     Nauczycielki przedszkola i klas młodszych: Aneta Cichowicz, Katarzyna Kwiatkowska, Anna Lewandowska, Małgorzata Murawska, Mariola Turowiecka, Agnieszka Golecka, Agnieszka Lewandowska, Jadwiga Sobiecka  dużą wagę przywiązują do pielęgnowania tradycji rodzinnych. Dzięki nim rodzice i dziadkowie naszych uczniów mogą  co roku uczestniczyć w Święcie Rodziny, Dniu Matki i Ojca oraz Babci i Dziadka, występach bożonarodzeniowych. Organizują także akcje charytatywne, uczą tolerancji. Pani Jadwiga Sobiecka rozwija umiejętności taneczne uczniów z różnych klas, prowadząc koło taneczne.

     W szkole realizowane są projekty edukacyjne i innowacje pedagogiczne. Dzięki innowacji „I lektura szkolna inspirować zdolna” realizowanej przez  nauczycielki  Annę Gołębiewską - Polak i Jolantę Tofil - Dykowską powstał m.in. spektakl Dziady prezentowany uczniom, środowisku lokalnemu oraz w Teatrze Impresaryjnym we Włocławku. Uczniowie kręcili również filmy do własnych scenariuszy , nagrywali reportaże inspirowane lekturą „W pustyni i w puszczy. Kolejna innowacja Jolanty Tofil – Dykowskiej  „Duety szkolne” przyniosła nagrania piosenek uczniów z absolwentami,  nauczycielami i przyjaciółmi szkoły.   Projektem Jolanty – Tofil – Dykowskiej było stworzenie nagrania piosenki i wideoklipu pt. „Iść w stronę słońca”. Przy wsparciu i pomocy absolwentów szkoły udało się nagrać materiał muzyczny, po czym na podstawie autorskiego scenariusza udało się nakręcić film wideo. Dzięki innowacji  Doroty Kowalskiej uczniowie uczą się gry w szachy. Innowacja Renaty Bonowicz. Zajęcia praktyczne z geografii” pozwala grupie uczniów na wykonywanie ćwiczeń, zadań i projektów z zakresu przedmiotów przyrodniczych.

     Również nauczyciele klas młodszych podejmują działania innowacyjne. Mariola Turowiecka realizuje innowację ”Z legendą przez Polskę”, a Małgorzata Matuszewska bajkoterapię „W każdej bajce jest nauka, bystra pszczółka jej poszuka”.

     Data, która mocno zapisała się w naszej pamięci, to 24 lutego 2022 roku. W szkole wizyta księdza biskupa Piotra Libery, a jednocześnie dzień inwazji rosyjskiej w Ukrainie. Atak ten wstrząsnął całą społecznością szkolną. Trudno było ukryć emocje. 2 miesiące później, w czasie uroczystości z okazji Dnia Patrona gościliśmy kobiety i dzieci z Ukrainy, które uciekając przed wojną,  znalazły schronienie w naszej gminie.

     Cały dokumentowany okres to czas dążenia pani dyrektor  jak i władz samorządowych do ulepszania warunków nauki dla naszych uczniów.  Działania te przyniosły powstanie wielofunkcyjnego boiska do piłki siatkowej, koszykowej, nożnej, przy którym znajdują się trybuny. Pracownia informatyczna została wyposażona w nowe komputery. Dzięki dofinansowaniu w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych „Aktywna tablica”, zakupiliśmy kolejne interaktywne tablice. Kolejny rządowy program „Laboratoria przyszłości” wzbogacił  szkołę w pomoce dydaktyczne z zakresu edukacji technicznej, matematyczno-przyrodniczej, informatycznej. Przez rok uczniowie korzystali   z  mobilnej pracowni dydaktycznej do nauczania przedmiotów przyrodniczych  wypożyczonej od Kujawsko - Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku. Udało się również doposażyć szkolną kuchnię w profesjonalny  sprzęt. Dzięki życzliwości i ofiarności Rady  Rodziców  zakupiono  kserokopiarkę z możliwością druku kolorowego oraz edukacyjne naklejki na schody.

 

 

                                                                                                                                                                                                                     

Wykorzystano:

  1. Gąska Czesława, Materiały do dziejów szkolnictwa w województwie i gubernii płockiej (1819- 1914), Notatki Płockie 25/3 – 104, 26 – 33, 1980, Muzeum Historii Polski, bazhum.muzhp.pl,
  2. Kronika SP w Chrostkowie,
  3. Sikorowski Aleksander, Chrostkowo i okolice, Chrostkowo 2003,
  4. Sikorowski Aleksander, Gmina Chrostkowo w latach 1948-2003. Materiały do dziejów Ziemi Chrostkowskiej, Chrostkowo 2004,
  5. Sikorowski Aleksander, Szkolnictwo  i oświata w Chrostkowie i okolicy, Chrostkowo 2008,

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny