Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkół w Chrostkowie

HISTORIA SZKOŁY

RYS HISTORYCZNY SZKOŁY

Okres 1867 - 1918

    Szkoła Podstawowa w Chrostkowie jest jedną z najstarszych placówek oświatowych powiatu lipnowskiego. Jej historia zaczęła się 11 listopada 1867 roku. Chrostkowo, w tym czasie znajdowało się na obszarze Królestwa Polskiego, które było częścią składową Imperium Rosyjskiego. Pełna nazwa szkoły brzmiała wówczas Katolicka Szkoła Początkowa w Chrostkowie. Podlegała ona rosyjskiej administracji szkolnej. Królestwo Polskie podzielono na 10 dyrekcji naukowych. Jedną z nich była Dyrekcja Naukowa w Płocku, której podlegała chrostkowska placówka. Podstawą utrzymania szkoły były fundusze gminne. Samorząd gminny miał też prawo angażowania nauczycieli i wybierania nadzorców szkoły. Pierwszą siedzibą szkoły był, nieistniejący już, drewniany budynek, którego połowę zajmował Zarząd Gminy. Warunki lokalowe były bardzo skromne. Szkoła dysponowała tylko jednym pomieszczeniem do prowadzenia lekcji. Liczyła ona wówczas dwa oddziały. Nauka odbywała się w jednej klasie. Uczęszczało do niej 58 uczniów ( 35 chłopców i 23 dziewczynki). Nauka odbywała się w języku rosyjskim. Uczono takich przedmiotów jak religia, język rosyjski, język polski ( w wymiarze zaledwie dwóch godzin tygodniowo), arytmetyka, geografia. W budynku znajdowało się również pomieszczenie mieszkalne dla nauczyciela. Pierwszym nauczycielem był Piotr Stawski.

    W dwa lata po powstaniu szkoły zorganizowany został trzeci oddział, a w 1880 roku - czwarty. Wszystkie dzieci uczyły się w jednej klasie równocześnie. W 1889 rok uchwałą gminną zmieniono nazwę szkoły na: Gminna Szkoła w Chrostkowie. Lata 1908 – 1912 to walka o poprawę warunków lokalowych szkoły, które spełzły na niczym. W 1915 roku oddano do dyspozycji oświaty jedną izbę lekcyjną i mieszkanie dla nauczyciela w nowym budynku gminy. Do czasu odzyskania niepodległości w chrostkowskiej szkole uczyło 24 nauczycieli. W schyłkowym okresie zaborów, 12 września 1918 roku, powołano Dozór Szkolny, w skład którego weszli zacni mieszkańcy z terenu gminy. Dozory, były to organy społeczne, które działały tylko na wsi i w małych miasteczkach.

Okres 1918 - 1945

    W chwili odzyskania przez Polskę niepodległości, w 1918 roku, szkoła w Chrostkowie była jednoklasową. Mieściła się w budynku prywatnym i liczyła cztery odziały. Uczęszczało do niej 90 uczniów. Pierwszym nauczycielem szkoły po 1918 roku, a później również kierownikiem został Bolesław Foremski. Nazwa szkoły brzmiała wówczas Publiczna Szkoła Powszechna w Chrostkowie. W 1922 roku szkoła była trzyklasową, a od września 1923 roku - czteroklasową i jako jedyna w gminie realizowała program siedmiu klas. Uczyło w niej 4 nauczycieli.

    W 1928 roku na wniosek Dozoru Szkolnego, Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego nadało szkole imię Bartosza Głowackiego – bohaterskiego kosyniera spod Racławic, które szkoła nosi do dziś. Kierownikami szkoły w latach 1924 - 1929 byli kolejno Jadwiga Zakrzewska i Ignacy Machura. W tym czasie szkoła borykała się z problemem bardzo niskiego standardu pomieszczeń szkolnych. Z dniem 1 lutego 1929 roku kierownictwo szkoły obejmuje Juliusz Kraśnicki, zastając klasy lekcyjne z 4 punktami rozrzuconymi we wsi. Szkoła liczyła wówczas 204 uczniów i 7 oddziałów, z których klasy VI i VII uczyły się wspólnie.

    Od września 1929 roku szkoła stała się pięcioklasową. Koniecznością stawała się budowa nowego, własnego budynku. Na cele i potrzeby szkoły urząd gminy i kierownik szkoły wykupili od Zofii Ardanowskiej działkę o powierzchni 112 arów. W 1935 roku ruszyła budowa szkoły. Ze względu na bardzo wysokie koszty związane z opracowaniem planów, zaczęto budować sposobem gospodarczym, bez zezwolenia. Uwzględniając wielki zapał społeczny, władze powiatowe przychylnie ustosunkowały się do tego dzieła i odstąpiły od uprzednio nałożonej kary pieniężnej za brak pozwoleń na budowę.

    Osiągnięcia pracy nauczycielskiej do 1937 roku były znaczące. Szkoła otrzymała stopień organizacyjny sześcioklasowej, o 7 oddziałach. Liczba uczniów wzrosła do 324. W szkole ożywioną działalność prowadziły organizacje szkolne: Szkolna Kasa Oszczędności, Spółdzielnia Uczniowska,  Drużyna Harcerska Męska.

    Dzień 1 września 1937 roku zapisał się złotymi zgłoskami w historii szkoły oraz mieszkańców Chrostkowa i okolic. W siedemdziesiątą rocznicę powstania szkoły, po „tułaczce” uczniów i nauczycieli po wynajmowanych od gospodarzy izbach lekcyjnych, otwarty został uroczyście nowy, murowany budynek szkolny o 7 izbach. Przy szkole urządzone zostało też boisko sportowe. Ogrodzono szkołę płotem z siatki, urządzono kwietniki i wybudowano studnię.

    Po napaści Niemiec na Polskę w 1939 roku, polską szkołę w Chrostkowie zastąpiono szkołą niemiecką. Od 1940 roku do szkoły tej uczęszczały dzieci niemieckie. W jej gmachu funkcjonowała także młodzieżowa organizacja hitlerowska Hitlerjugend.

    Pod koniec października 1939 roku nauczyciele ze szkół w gminie zostali wezwani na konferencję do Rypina zorganizowaną przez Niemców. Zostali oni aresztowani i umieszczeni w więzieniu w Rypinie. Wśród aresztowanych było dwóch nauczycieli ze szkoły w Chrostkowie - Juliusz Kraśnicki i Leopold Krawczyk. Obaj zostali zamordowani 2 listopada 1939 roku i pochowani w zbiorowej mogile w lasach koło Skrwilna. Martyrologię nauczycieli z Chrostkowa i okolic upamiętnia tablica wmurowana na frontonie Szkoły Podstawowej w Chrostkowie.

    W 1943 roku okupanci niemieccy zorganizowali szkołę „polską”, umieszczając ją na wsi. Dzieci uczęszczały do niej maksymalnie 3 razy tygodniowo. Uczono języka niemieckiego, śpiewu, rachunków i ćwiczeń cielesnych, a głównie bito i poniżano. Szkoła istniała bardzo krótko, bo zaledwie kilka miesięcy.

Okres 1945 – 1984

    Naukę w okresie powojennym rozpoczęto w Chrostkowie 4 lutego 1945 roku. Organizacją szkoły zajęła się przedwojenna nauczycielka Zofia Kraśnicka, której powierzono funkcję kierownika. Pierwsza po wojnie rada pedagogiczna liczyła 6 pedagogów . W dniach 4 - 6 lutego 1945 r. odbyły się egzaminy do poszczególnych klas. Zgłosiło się 384 dzieci o rozmaitym poziomie wiedzy. Nauczyciele włożyli maksimum wysiłku, aby w skróconym roku szkolnym 1944/1945, w ciągu 4 miesięcy, zrealizować roczny materiał nauczania ze wszystkich przedmiotów. W pierwszych latach powojennych nauczyciele Szkoły Podstawowej w Chrostkowie pracowali aktywnie w środowisku lokalnym, organizując m.in. różnorodne formy pracy w oświacie dorosłych. Od roku szkolnego 1947/1948 szkoła zaczęła realizować program pełnej szkoły siedmioletniej. Od 1949 roku władze zaczęły systemowo usuwać religię ze szkół.

    W 1953 roku kierownikiem Szkoły Podstawowej w Chrostkowie zostaje Kajetan Mazur. Z jego inicjatywy, w latach 1965 - 1967 dokonano rozbudowy szkoły. Dzięki dużemu zaangażowaniu miejscowego społeczeństwa i pomocy finansowej władz oświatowych w Lipnie, w wyniku rozbudowy uzyskano 4 izby lekcyjne, zastępczą salę gimnastyczną, pokój nauczycielski i kancelarię oraz pomieszczenia na opał w piwnicy. Klasy na piętrze „starego” budynku szkolnego adoptowano na 4 mieszkania dla rodzin nauczycielskich. Po rozbudowie szkoły urządzono boiska do piłki ręcznej i siatkówki. W październiku 1956 roku w szkole ponownie odbywały się lekcje religii prowadzone przez ówczesnego proboszcza parafii ks. Teofila Dąbrowskiego.

    Początek roku szkolnego 1961/1962 był przełomowym dla oświaty, gdyż wprowadzono w życie „Ustawę o systemie rozwoju oświaty i wychowania”. Realizacja reformy polegała m.in. na zorganizowaniu od roku szkolnego 1966/1967 klasy ósmej. Powyższa ustawa definitywnie usuwała  religię ze szkół.

    W latach 1967 - 1969 funkcję kierownika szkoły pełniła Gertruda Konczalska. 1 września 1969 roku na stanowisko kierownika szkoły powołany został Stanisław Małkiewicz, który pełnił tę funkcję do 1972 roku. Należy również wspomnieć, że w latach 1959 - 1971 prowadzona była w budynku szkolnym Szkoła Przysposobienia Rolniczego, która zapewniała podstawowe kształcenie rolnicze i dokształcanie młodzieży pracującej w rolnictwie.
    W latach 1972 - 1984 stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Chrostkowie sprawował Aleksander Sikorowski – człowiek niezwykle szlachetny, wybitny pedagog, świetny polonista, badacz i popularyzator dziejów Ziemi Chrostkowskiej. Od 1973 do 1976 roku Aleksander Sikorowski pełnił również funkcję gminnego dyrektora szkół, zwierzchnika wszystkich szkół w Gminie Chrostkowo. Integralną część składową Szkoły Podstawowej w Chrostkowie stanowiły dwa punkty filialne w Wildnie i Franciszkowie. Punkt filialny w Franciszkowie działał w latach 1973 - 1976, a punkt filialny w Wildnie - w latach 1973 - 1980. Od dnia 1 czerwca 1975 roku, w wyniku reformy administracyjnej, Szkoła Podstawowa w Chrostkowie podlegała Kuratorium Oświaty we Włocławku. W roku szkolnym 1980/1981 w Szkole Podstawowej w Chrostkowie utworzony został, po raz pierwszy, oddział przedszkolny.

Okres 1984 – 2017

    Od 1 września 1984 roku dyrektorem szkoły została Barbara Paleta, która kierowała nią do 1996 roku. Był to czas starań o poprawę warunków lokalowych szkoły. Oddano wtedy do użytku trzy sale lekcyjne i pomieszczenia na szatnie w dobudowanym segmencie. W latach 1996 – 2002 stanowisko dyrektora piastowała Krystyna Sieradzka. W okresie kadencji pani dyrektor wykonano wiele prac związanych z modernizacją szkoły. Po zlikwidowaniu pieców kaflowych i urządzeniu kotłowni c.o. zainstalowano olejowe ogrzewanie budynku. Wymienione zostały wszystkie stare otwory okienne i drzwiowe, wymieniono dach na budynku szkolnym oraz instalację elektryczną. Założono nowe rynny i odgromienia. Urządzono w szkole pierwszą pracownię komputerową (komputery otrzymano z MEN), bibliotekę w nowym pomieszczeniu oraz łazienki dla nauczycieli i uczniów.

    W roku szkolnym 2002/2003 nowym dyrektorem szkoły została Iwona Cackowska. W tym okresie przeprowadzono szereg remontów i modernizacji. Odnowiono izby lekcyjne, oraz utworzono nowoczesną salę komputerową. W 2005 roku otwarto nową, funkcjonalną salę gimnastyczną. W 2008 roku dokonano kapitalnego remontu najstarszej części budynku szkoły z adaptacją na przedszkole, kuchnię, stołówkę oraz infrastrukturę towarzyszącą. Połączono wówczas Przedszkole Samorządowe i Szkołę Podstawową tworząc nową jednostkę organizacyjną o nazwie Zespół Szkolno - Przedszkolny w Chrostkowie. Funkcję dyrektora powierzono ponownie Iwonie Cackowskiej, która pełniła ją do 2013 roku.

    Od roku szkolnego 2013/2014 z połączenia Gimnazjum Publicznego i Zespołu Szkolno - Przedszkolnego utworzono Zespół Szkół w Chrostkowie. Dyrektorem placówki został Mariusz Włodarczyk, który funkcję tę pełnił do roku 2018. W tym czasie przeprowadzono remonty, które unowocześniły szkołę. Wybudowano  kolorowy plac zabaw, z wieloma urządzeniami dla dzieci. Zmieniono otoczenie szkoły i posadzono dużo nowej  zieleni. Zbudowano dwa parkingi  i bezpieczny zajazd dla autobusów szkolnych, teren ogrodzono. W kalendarzu imprez szkolnych pojawiły się na stałe nowe uroczystości, m.in. święto patrona szkoły, Bartosza Głowackiego, obchodzone 4 kwietnia.

     W dniu 1 września 2018 roku stanowisko dyrektora objęła Hanna Kwiatkowska – Kudrej.

                                                                                                                                                                                                                     

Wykorzystano:

  1. Gąska Czesława, Materiały do dziejów szkolnictwa w województwie i gubernii płockiej (1819- 1914), Notatki Płockie 25/3 – 104, 26 – 33, 1980, Muzeum Historii Polski, bazhum.muzhp.pl,
  2. Kronika SP w Chrostkowie,
  3. Sikorowski Aleksander, Chrostkowo i okolice, Chrostkowo 2003,
  4. Sikorowski Aleksander, Gmina Chrostkowo w latach 1948-2003. Materiały do dziejów Ziemi Chrostkowskiej, Chrostkowo 2004,
  5. Sikorowski Aleksander, Szkolnictwo  i oświata w Chrostkowie i okolicy, Chrostkowo 2008,

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny