Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkół w Chrostkowie

KOŁO TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE

OPIEKUNOWIE - p. Renata Bonowicz, p. Bożena Mazur, p. Elza Jagielska

Zajęcia koła odbywają się w piątki w godz. 14.00 - 14.55.

…gdy nauka bawi, a zabawa uczy….

I. Założenia wstępne

     Zajęcia koła adresowane są dla chętnych uczniów szkoły podstawowej, w wymiarze jednej godziny lekcyjnej tygodniowo.  Prowadzone są zajęcia rozwijające zainteresowania krajoznawcze i turystyczne oraz spotkania przygotowujące i podsumowujące  wycieczki. Program obejmuje wiedzę o dorobku kulturowym, uwarunkowaniach przyrodniczych, problematyce społecznej i ekologicznej naszego regionu. Założeniem programu jest przekazanie wiedzy w celu jej praktycznego wykorzystania, a przede wszystkim umożliwienia nabycia umiejętności na podstawie wybranych zagadnień. Organizowanie  są wycieczki  jednodniowe autokarowe i piesze oraz wyjścia turystyczne.  Założeniem podstawowym jest  maksymalne aktywizowanie uczniów w czasie wycieczek, ale także angażowanie ich w przygotowanie wyprawy – wyszukiwanie informacji o miejscach zwiedzanych pod względem historycznym, kulturowym, kompletowanie ekwipunku, poszukiwanie map i planów miast, przygotowanie zabaw, konkursów itp.

II. Cele ogólne

- Rozwijanie zainteresowań krajoznawczych i turystycznych uczniów.

- Rozwijanie postaw patriotycznych.

- Zachęcanie do poznawania tradycji, kultury narodowej i przyrody ze szczególnym uwzględnieniem regionu, w którym mieszkamy i jego najbliższej okolicy.

- Wdrażanie do samodzielności i aktywnego spędzania czasu wolnego.

- Umiejętność korzystania z róznych źródeł informacji, w tym informatycznych.

III. Cele szczegółowe

- Poznawanie interesujących turystycznie miejsc.

- Wdrażanie do podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie.

- Wzmacnianie poczucia więzi kulturowej, historycznej, narodowej i etnicznej.

- Rozbudzanie ciekawości poznawczej.

- Wdrażanie do przestrzegania zasad ochrony przyrody.

- Zachęcanie do rekreacji i aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu.

- Rozwijanie umiejętności współpracy grupowej.

- Obcowanie z pięknem przyrody.

IV. Zadania

- Organizowanie wycieczek oraz aktywne w nich uczestniczenie.

- Aktywny współudział w przygotowywaniu wycieczek.

- Prowadzenie dokumentacji fotograficznej.

- Poprawienie sprawności fizycznej i stanu zdrowia.

- Rozwijanie samodzielności, wytrwałości i odpowiedzialności uczestników.

- Zachęcanie dzieci do uprawienia turystyki i spędzanie wolnego czasu z rówieśnikami.

- Pogłębianie wiedzy o turystyce i krajoznawstwie.

- Poznawanie swojego regionu.

V. Tematyka zajęć

L.p.

Plan pracy koła

Termin realizacji

1.

Zajęcia organizacyjne. Opracowanie planu pracy koła.

wrzesień

2.

Regulamin wycieczek jednodniowych, wyjść turystycznych i rajdów rowerowych.

wrzesień

3.

Pierwsza pomoc - ćwiczenia teoretyczne i praktyczne.

wrzesień

4.

Przygotowanie planu wycieczek (wg harmonogramu).

cały rok (5 godz.)

5.

Podsumowanie wycieczek (przygotowanie dokumentacji fotograficznej i relacji).

cały rok (5 godz.)

6.

Udział w wycieczkach (wg harmonogramu).

cały rok

7.

Gry i zabawy edukacyjne o tematyce krajoznawczej.

cały rok (2 godz.)

8.

Spotkania z podróżnikami.

cały rok (2 godz.)

9.

Nasz region na mapie Polski - Ziemia Dobrzyńska.

październik

10.

Przyrodnicze walory regionu.

październik

11.

Struktura organizacyjna gminy i powiatu.

listopad

12.

Demografia regionu.

listopad

13.

Struktura etniczna, narodowościowa i religijna ludności.

grudzień

14.

Walory kulturowe regionu.

grudzień

15.

Zabytki i miejsca pamięci narodowej.

styczeń

16.

Sławni ludzie regionu.

styczeń

17.

Miasta regionu.

luty

18.

Region rolniczy.

marzec

19.

Ochrona środowiska.

marzec

20.

Turystyka w regionie.

kwiecień

21.

Współczesne problemy regionu.

kwiecień

22.

Projekt trasy wycieczki krajoznawczej po własnym regionie

maj

23.

Projekt trasy wycieczki krajoznawczej po własnym regionie

maj

24.

Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu o Ziemi Dobrzyńskiej.

czerwiec

25.

Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu o Ziemi Dobrzyńskiej.

czerwiec

26.

Podsumowanie i ewaluacja programu.

czerwie

 

VI. Wycieczki jednodniowe (kolejność wyjazdów i miejsce może ulec zmianie).

Wrzesień

Październik

Kujawsko - Dobrzyński Park Etnograficzny w Kłóbce, warzelnia soli i tężnie w Ciechocinku

Listopad

Grudzień

Golub-Dobrzyń, Szafarnia, Płonne

Styczeń

Luty

Jura Park Solec Kujawski

Marzec

Kwiecień

Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie, Izba Pamięci Poli Negri i bulwar w Lipnie

Maj

Czerwiec

wycieczka krajoznawcza po regionie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

VII. Osiągnięcia uczniów

W ramach zajęć koła uczeń:

- poznajemy własny region, jego historię, przyrodę i społeczeństwo,

- podejmujemy zadania o charakterze badawczym,

- pogłębia wiedzę o regionie, w którym mieszka, jego walorach i cechach wyróżniających go spośród innych regionów,

- pogłębia wiedzę o Polsce,

- zna znaki turystyczne oraz szlaki naszych okolic,

- potrafi posługiwać się mapą, kompasem, planem miasta, rozkładem jazdy,

- potrafi udzielić pierwszej pomocy,

- poznaje ciekawostki turystyczne naszego regionu,

- dba o ochronę środowiska naturalnego,

- poprzez uczestnictwo w zajęciach staje się bardziej otwarty i nabiera pewności siebie.

VIII. Metody pracy

Metody poglądowe: obserwacja bezpośrednia (wycieczki), obserwacja pośrednia (albumy, Internet, zdjęcia, filmy).

Metody podające: pogadanki, prelekcje, instrukcje.

Metody praktyczne: posługiwanie się mapą, planem miasta, rozkładem jazdy, kompasem, badania terenowe, wywiady z przedstawicielami władz gminy i mieszkańcami regionu.

Metody poszukujące: dyskusja, korzystannie z publikacji.

IX. Formy pracy

Zajęcia w szkole:

- organizacyjne – poświęcone planowaniu i przygotowywaniu wycieczek,

- podsumowujące – poświęcone omówieniu przeprowadzonej wycieczki.

Zajęcia terenowe:

- wycieczki jednodniowe autokarowe i piesze, wyjścia turystyczne, rajdy rowerowe.

X. Ewaluacja

Aktywny, właściwe zorganizowany i twórczy udział w wycieczkach krajoznawczych, dokumentacja fotograficzna, udział w konkursach, ankieta ewaluacyjna wypełniana przez uczestników.

 

Sprawozdanie z działalności koła turystyczno - krajoznawczego

     W I semestrze roku szkolnego 2017/2018 zorganizowano wycieczki jednodniowe do Płocka (ogród zoologiczny, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, Muzeum Diecezjalne, rejs statkiem po Wiśle) i do Sierpca (skansen etnograficzny). Na zajęciach przygotowano plany wycieczek, po powrocie dokonano podsumowania realizacji zaplanowanych działań. Prowadzono dokumentację fotograficzną. Przygotowywano relację z wycieczek i innych zajęć koła na stronę internetową szkoły. Na pierwszych zajęciach koła opracowano plan pracy i regulaminy wycieczek jednodniowych, wyjść turystycznych, rajdów rowerowych i biwaków. Prowadzono zajęcia o tematyce regionalnej: form ochrony przyrody, obiekty UNESCO, walory przyrodnicze Ziemi Dobrzyńskiej, Szlak F. Chopina po Ziemi Dobrzyńskiej, Lipno - miasto Poli Negri, kościoły i klasztory Ziemi Dobrzyńskiej, zamki krzyżackie. Uczniowie poznali interesujące turystycznie miejsca w województwie kujawsko - pomorskim, na Ziemi Dobrzyńskiej i w gminie Chrostkowo. Tym samym wzmacniali poczucie więzi kulturowej, historycznej, narodowej i etnicznej. Przeprowadzono zajęcia dotyczące rzeki Wisły w ramach Roku rzeki Wisły. Zorganizowano i przeprowadzono zajęcia teoretyczne i ćwiczeniowe pierwszej pomocy przez OSP w Chrostkowie. Odbyły się zajęcia z wykorzystaniem gier i zabaw edukacyjnych o tematyce krajoznawczej.

     Zajęcia koła rozbudzają ciekawość poznawczą, rozwijają umiejętności współpracy grupowej, samodzielności, wytrwałości i odpowiedzialności, pogłębiają wiedzę o turystyce i krajoznawstwie.

 

Sprawozdanie z działalności koła turystyczno - krajoznawczego

     W II semestrze uczniowie uczestniczyli w wycieczce jednodniowej do Torunia (Planetarium, Geodium, wystawa Mars). Przed każdą wycieczką przygotowywano plan wyjazdu, po dokonywano podsumowania. Każda wycieczka została udokumentowana na stronie szkoły. Prowadzono zajęcia o tematyce regionalnej: Szlak Piastowski, walory przyrodnicze, tradycje i kultura Ziemi Dobrzyńskiej, miejsca pamięci narodowej w gminie Chrostkowo, wypoczynek, rekreacja i agroturystyka w gminie Chrostkowo. Przygotowano i przeprowadzono konkurs o Ziemi Dobrzyńskiej. Uczniowie poznawali historię, przyrodę i kulturę województwa, regionu Ziemi Dobrzyńskiej i gminy. Wzmacniali więzi kulturowe, historyczne, etniczne i narodowościowe z krajem i środowiskiem lokalnym. Odbywały się zajęcia z wykorzystaniem gier i zabaw o tematyce krajoznawczej.

                                                                                              

 

   

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny