Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkół w Chrostkowie

KOŁO TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE

Znalezione obrazy dla zapytania TURYSTYKA

OPIEKUNOWIE - p. Renata Bonowicz, p. Bożena Mazur

Zajęcia koła odbywają się w poniedziałki w godz. 13.55 - 14.40.

…gdy nauka bawi, a zabawa uczy….

I. Założenia wstępne

Zajęcia koła adresowane są dla chętnych uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, w wymiarze jednej godziny lekcyjnej tygodniowo. Prowadzone są zajęcia rozwijające zainteresowania krajoznawcze i turystyczne oraz spotkania przygotowujące i podsumowujące wycieczki. Organizowanie są wycieczki jednodniowe autokarowe i piesze oraz wyjścia turystyczne. Założeniem podstawowym jest  maksymalne aktywizowanie uczniów w czasie wycieczek, ale także angażowanie ich w przygotowanie wyprawy – wyszukiwanie informacji o miejscach zwiedzanych pod względem historycznym, kulturowym, kompletowanie ekwipunku, poszukiwanie map i planów miast, przygotowanie zabaw, konkursów itp.

II. Cele ogólne

- Rozwijanie zainteresowań krajoznawczych i turystycznych uczniów.

- Zachęcanie do poznawania tradycji, kultury narodowej i przyrody ze szczególnym uwzględnieniem regionu, w którym mieszkamy i jego najbliższej okolicy.

- Wdrażanie do samodzielności i aktywnego spędzania czasu wolnego.

III. Cele szczegółowe

- Poznawanie interesujących turystycznie miejsc.

- Wdrażanie do podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie.

- Wzmacnianie poczucia więzi kulturowej, historycznej, narodowej i etnicznej.

- Rozbudzanie ciekawości poznawczej.

- Wdrażanie do przestrzegania zasad ochrony przyrody.

- Zachęcanie do rekreacji i aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu.

- Rozwijanie umiejętności współpracy grupowej.

- Obcowanie z pięknem przyrody.

IV. Zadania

- Organizowanie wycieczek oraz aktywne w nich uczestniczenie.

- Aktywny współudział w przygotowywaniu wycieczek.

- Prowadzenie dokumentacji fotograficznej.

- Poprawienie sprawności fizycznej i stanu zdrowia.

- Rozwijanie samodzielności, wytrwałości i odpowiedzialności uczestników.

- Zachęcanie dzieci do uprawienia turystyki i spędzanie wolnego czasu z rówieśnikami.

- Pogłębianie wiedzy o turystyce i krajoznawstwie.

- Poznawanie swojego regionu.

V. Tematyka zajęć

L.p.

Plan pracy koła

Termin realizacji

1.

Zajęcia organizacyjne. Opracowanie planu pracy koła.

wrzesień

2.

Regulamin wycieczek jednodniowych i wyjść turystycznych.

wrzesień

3.

Regulamin rajdów rowerowych i biwaków.

wrzesień

4.

Pierwsza pomoc - ćwiczenia teoretyczne i praktyczne.

wrzesień

5.

Przygotowanie planu wycieczek (wg harmonogramu).

cały rok (5 godz.)

6.

Podsumowanie wycieczek (przygotowanie dokumentacji fotograficznej i relacji).

cały rok (5 godz.)

7.

Udział w wycieczkach (wg harmonogramu).

cały rok

8.

Gry i zabawy edukacyjne o tematyce krajoznawczej.

cały rok (2 godz.)

9.

Spotkania z podróżnikami.

cały rok (5 godz.)

10.

Obiekty UNESCO w województwie. kujawsko - pomorskim.

październik

11.

Formy ochrony przyrody w woj. kujawsko-pomorskim.

październik

12.

Rok 2017 rokiem rzeki Wisły.

listopad

13.

Śladami F. Chopina po Ziemi Dobrzyńskiej.

listopad

14.

Lipno - miasto Poli Negri.

grudzień

15.

Kościół i cmentarz w Chrostkowie (wyjście turystyczne).

grudzień

16.

Kościoły i klasztory Ziemi Dobrzyńskiej.

styczeń - luty

17.

Szlak Piastowski.

styczeń - luty

18.

Zamki krzyżackie.

styczeń - luty

19.

Walory przyrodnicze Ziemi Dobrzyńskiej.

marzec

20.

Tradycje i kultura Ziemi Dobrzyńskie.

marzec

21.

Miejsca pamięci narodowej w gminie Chrostkowo (wycieczka piesza).

kwiecień

22.

Wypoczynek i rekreacja w gminie Chrostkowo.

kwiecień

23.

Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu o Ziemi Dobrzyńskiej.

maj

24.

Gospodarstwa agroturystyczne.

maj

25.

Przygotowanie rajdu rowerowego.

czerwiec

26.

Podsumowanie i ewaluacja programu.

czerwie

 

VI. Wycieczki jednodniowe (kolejność wyjazdów i miejsce może ulec zmianie).

Wrzesień

Październik

Kujawsko - Dobrzyński Park Etnograficzny w Kłóbce, warzelnia soli i tężnie w Ciechocinku

Listopad

Grudzień

Golub-Dobrzyń, Szafarnia, Płonne

Styczeń

Luty

Centrum Nowoczesności  "Młyn Wiedzy" Toruń

Marzec

Kwiecień

Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie, Izba Pamięci Poli Negri i bulwar w Lipnie

Maj

Czerwiec

rajd rowerowy, gospodarstwo agroturystyczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

VII. Osiągnięcia uczniów

W ramach zajęć koła uczeń:

- poznajemy własny region, jego historię, przyrodę i społeczeństwo,

- podejmujemy zadania o charakterze badawczym,

- pogłębia wiedzę o regionie, w którym mieszka, jego walorach i cechach wyróżniających go spośród innych regionów,

- pogłębia wiedzę o Polsce,

- zna znaki turystyczne oraz szlaki naszych okolic,

- potrafi posługiwać się mapą, kompasem, planem miasta, rozkładem jazdy,

- potrafi udzielić pierwszej pomocy,

- poznaje ciekawostki turystyczne naszego regionu,

- dba o ochronę środowiska naturalnego,

- poprzez uczestnictwo w zajęciach staje się bardziej otwarty i nabiera pewności siebie.

VIII. Metody pracy

Metody poglądowe: obserwacja bezpośrednia (wycieczki), obserwacja pośrednia (albumy, Internet, zdjęcia, filmy).

Metody podające: pogadanki, prelekcje, instrukcje.

Metody praktyczne: posługiwanie się mapą, planem miasta, rozkładem jazdy, kompasem, badania terenowe.

Metody poszukujące: dyskusja.

IX. Formy pracy

Zajęcia w szkole:

- organizacyjne – poświęcone planowaniu i przygotowywaniu wycieczek,

- podsumowujące – poświęcone omówieniu przeprowadzonej wycieczki.

Zajęcia terenowe:

- wycieczki jednodniowe autokarowe i piesze, wyjścia turystyczne, rajdy rowerowe.

X. Ewaluacja

Aktywny, właściwe zorganizowany i twórczy udział w wycieczkach krajoznawczych, dokumentacja fotograficzna, udział w konkursach, ankieta ewaluacyjna wypełniana przez uczestników.

 

Sprawozdanie z działalności koła turystyczno - krajoznawczego

     W I semestrze roku szkolnego 2017/2018 zorganizowano wycieczki jednodniowe do Płocka (ogród zoologiczny, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, Muzeum Diecezjalne, rejs statkiem po Wiśle) i do Sierpca (skansen etnograficzny). Na zajęciach przygotowano plany wycieczek, po powrocie dokonano podsumowania realizacji zaplanowanych działań. Prowadzono dokumentację fotograficzną. Przygotowywano relację z wycieczek i innych zajęć koła na stronę internetową szkoły. Na pierwszych zajęciach koła opracowano plan pracy i regulaminy wycieczek jednodniowych, wyjść turystycznych, rajdów rowerowych i biwaków. Prowadzono zajęcia o tematyce regionalnej: form ochrony przyrody, obiekty UNESCO, walory przyrodnicze Ziemi Dobrzyńskiej, Szlak F. Chopina po Ziemi Dobrzyńskiej, Lipno - miasto Poli Negri, kościoły i klasztory Ziemi Dobrzyńskiej, zamki krzyżackie. Uczniowie poznali interesujące turystycznie miejsca w województwie kujawsko - pomorskim, na Ziemi Dobrzyńskiej i w gminie Chrostkowo. Tym samym wzmacniali poczucie więzi kulturowej, historycznej, narodowej i etnicznej. Przeprowadzono zajęcia dotyczące rzeki Wisły w ramach Roku rzeki Wisły. Zorganizowano i przeprowadzono zajęcia teoretyczne i ćwiczeniowe pierwszej pomocy przez OSP w Chrostkowie. Odbyły się zajęcia z wykorzystaniem gier i zabaw edukacyjnych o tematyce krajoznawczej.

     Zajęcia koła rozbudzają ciekawość poznawczą, rozwijają umiejętności współpracy grupowej, samodzielności, wytrwałości i odpowiedzialności, pogłębiają wiedzę o turystyce i krajoznawstwie.

 

Sprawozdanie z działalności koła turystyczno - krajoznawczego

     W II semestrze uczniowie uczestniczyli w wycieczce jednodniowej do Torunia (Planetarium, Geodium, wystawa Mars). Przed każdą wycieczką przygotowywano plan wyjazdu, po dokonywano podsumowania. Każda wycieczka została udokumentowana na stronie szkoły. Prowadzono zajęcia o tematyce regionalnej: Szlak Piastowski, walory przyrodnicze, tradycje i kultura Ziemi Dobrzyńskiej, miejsca pamięci narodowej w gminie Chrostkowo, wypoczynek, rekreacja i agroturystyka w gminie Chrostkowo. Przygotowano i przeprowadzono konkurs o Ziemi Dobrzyńskiej. Uczniowie poznawali historię, przyrodę i kulturę województwa, regionu Ziemi Dobrzyńskiej i gminy. Wzmacniali więzi kulturowe, historyczne, etniczne i narodowościowe z krajem i środowiskiem lokalnym. Odbywały się zajęcia z wykorzystaniem gier i zabaw o tematyce krajoznawczej.

                                                                                              

 

   

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny