Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkół w Chrostkowie

DUPLIKATY ŚWIADECTW

WYDAWANIE  DUPLIKATÓW  ŚWIADECTW  I  DYPLOMÓW  PAŃSTWOWYCH ORAZ ZAŚWIADCZEŃ ZLIKWIDOWANYCH  SZKÓŁ
 

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, że od 1 września 2017 r. całość przekazanej  dokumentacji pedagogicznej zlikwidowanych szkół i placówek oświatowych przechowywana jest w skonsolidowanym archiwum zakładowym w Bydgoszczy.
 

I. Podstawa prawna


Duplikaty świadectw i dyplomów państwowych wydaje się zgodnie z §24 ust. 1-12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.).

Duplikaty o których mowa wydaje się na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania znajdującej się w archiwum Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
 
II. Wymagane dokumenty

  • wniosek o wydanie duplikatu (wzór do pobrania poniżej),
  • kserokopia dokumentu jeżeli jest w posiadaniu wnioskodawcy, 
  • dokument potwierdzający dokonanie opłaty za wydanie duplikatu  świadectwa/dyplomu, 
  • upoważnienie wystawione przez właściciela dokumentu – w przypadku gdy wnioskodawca nie jest osobą, na którą wydano oryginał dokumentu. 

III. Opłata skarbowa


Zgodnie z § 26 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1481 z późn. zm.),  w związku z art.6 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000) oraz w związku z cz. II pkt 5 załącznika do tej ustawy, za wydanie duplikatu świadectwa, dyplomu pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu.  Opłata ta wynosi 26,00 zł.
 
Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy:
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
03 1010 1078 0072 8522 3100 0000

 
W przypadku przelewów zagranicznych:
Kod BIC Narodowy Bank Polski: NBPLPLPW
IBAN tworzymy przez dodanie przed NRB kodu Polski: "PL"
 
Zwolnienie z opłaty skarbowej
Osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu  ubóstwa  będą zwolnione z opłaty za wydanie duplikatu zgodnie z art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000).
 
IV. Informacje o przechowywanej dokumentacji w Kuratorium Oświaty 


W sprawie informacji o przechowywanych w Kuratorium szkołach i  placówkach oświatowych prosimy zwracać się do archiwistów z odpowiedniego rejonu.

 

Anna Malendowicz – rejon działania Delegatury we  Włocławku
Miasta: Włocławek, Lipno, Rypin,  Radziejów, Aleksandrów Kujawski
Powiaty: włocławski, lipnowski, rypiński, radziejowski i aleksandrowski.
Tel. 52/34-97-613, e-mail: amalendowicz@bydgoszcz.uw.gov.pl    

Osoba  upoważniona do wydawania duplikatów:
Sławomir Wiśniewski  tel. 52/34-97-631

Jeżeli dokumentacja przebiegu nauczania niezbędna do wydania duplikatu znajduje się
w innej jednostce organizacyjnej, wniosek przekazuje się do tej jednostki celem załatwienia sprawy, informując o powyższym wnioskodawcę.
 
V. Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek można złożyć w kancelarii Kuratorium Oświaty (III piętro, pokój 300) lub przesłać drogą pocztową na adres: 


Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
ul. Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz


Istnieje możliwość złożenia wniosku  za pomocą poczty elektronicznej tylko w przypadku posiadania elektronicznego podpisu. Podania przesłane pocztą e-mail, nieopatrzone tym podpisem, nie będą rozpatrywane. 


e-mail: kurator@bydgoszcz.uw.gov.pl
 
Wniosek musi spełniać wymagania określone w art. 63 i 64  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).
 
VI. Termin i sposób załatwienia

  • jeżeli przedłożony wniosek zawiera wymagane informacje a dokumentacja niezbędna do wystawienia duplikatu znajduje się w posiadaniu archiwum zakładowego Kuratorium  duplikat wydaje się bez zbędnej zwłoki  nie później niż w terminie 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy - art.35 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), 
  • jeżeli nie została przedłożona pełna  dokumentacja  wnioskodawca zostaje zobowiązany telefonicznie lub pisemnie do uzupełnienia wniosku, 
  • jeżeli mimo wezwania wniosek nie zawiera niezbędnych informacji albo Kuratorium nie posiada stosownej dokumentacji przebiegu nauczania, pisemnie odmawia się wydania duplikatu, 
  • jeżeli dokumentacja przebiegu nauczania niezbędna do wydania duplikatu znajduje się w innej jednostce organizacyjnej, wniosek przekazuje się do tej jednostki celem załatwienia sprawy, informując o powyższym wnioskodawcę. 

 
 VII. Sposób przekazywania informacji o załatwieniu sprawy 


Duplikat przesyłany jest drogą pocztową na wskazany we wniosku adres. Duplikat może zostać odebrany osobiście przez osobę zainteresowaną lub przez inne osoby posiadające upoważnienie w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1-3, II piętro pokój 227.
  
VIII. Informacje dodatkowe

  • duplikaty świadectw i dyplomów wystawiają szkoły/placówki oraz właściwe jednostki samorządu terytorialnego jeżeli posiadają stosowną dokumentację,
  • wydawane są również zaświadczenia potwierdzające naukę w zlikwidowanych  szkołach/placówkach  -  nie pobiera się opłat. 

  
Pliki do pobrania:
1. Wniosek o wydanie duplikatu. (41kB) word
2. Wniosek o wydanie oryginału świadectwa. (40kB) word  
3. Wniosek o wydanie zaświadczenia. (41kB) word  
4. Upoważnienie. (26kB) word

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Imieniny