Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkół w Chrostkowie

DUPLIKATY ŚWIADECTW

WYDAWANIE  DUPLIKATÓW  ŚWIADECTW  I  DYPLOMÓW  PAŃSTWOWYCH ORAZ ZAŚWIADCZEŃ ZLIKWIDOWANYCH  SZKÓŁ
 

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, że od 1 września 2017 r. całość przekazanej  dokumentacji pedagogicznej zlikwidowanych szkół i placówek oświatowych przechowywana jest w skonsolidowanym archiwum zakładowym w Bydgoszczy.
 

I. Podstawa prawna


Duplikaty świadectw i dyplomów państwowych wydaje się zgodnie z §24 ust. 1-12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.).

Duplikaty o których mowa wydaje się na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania znajdującej się w archiwum Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
 
II. Wymagane dokumenty

  • wniosek o wydanie duplikatu (wzór do pobrania poniżej),
  • kserokopia dokumentu jeżeli jest w posiadaniu wnioskodawcy, 
  • dokument potwierdzający dokonanie opłaty za wydanie duplikatu  świadectwa/dyplomu, 
  • upoważnienie wystawione przez właściciela dokumentu – w przypadku gdy wnioskodawca nie jest osobą, na którą wydano oryginał dokumentu. 

III. Opłata skarbowa


Zgodnie z § 26 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1481 z późn. zm.),  w związku z art.6 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000) oraz w związku z cz. II pkt 5 załącznika do tej ustawy, za wydanie duplikatu świadectwa, dyplomu pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu.  Opłata ta wynosi 26,00 zł.
 
Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy:
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
03 1010 1078 0072 8522 3100 0000

 
W przypadku przelewów zagranicznych:
Kod BIC Narodowy Bank Polski: NBPLPLPW
IBAN tworzymy przez dodanie przed NRB kodu Polski: "PL"
 
Zwolnienie z opłaty skarbowej
Osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu  ubóstwa  będą zwolnione z opłaty za wydanie duplikatu zgodnie z art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000).
 
IV. Informacje o przechowywanej dokumentacji w Kuratorium Oświaty 


W sprawie informacji o przechowywanych w Kuratorium szkołach i  placówkach oświatowych prosimy zwracać się do archiwistów z odpowiedniego rejonu.

 

Anna Malendowicz – rejon działania Delegatury we  Włocławku
Miasta: Włocławek, Lipno, Rypin,  Radziejów, Aleksandrów Kujawski
Powiaty: włocławski, lipnowski, rypiński, radziejowski i aleksandrowski.
Tel. 52/34-97-613, e-mail: amalendowicz@bydgoszcz.uw.gov.pl    

Osoba  upoważniona do wydawania duplikatów:
Sławomir Wiśniewski  tel. 52/34-97-631

Jeżeli dokumentacja przebiegu nauczania niezbędna do wydania duplikatu znajduje się
w innej jednostce organizacyjnej, wniosek przekazuje się do tej jednostki celem załatwienia sprawy, informując o powyższym wnioskodawcę.
 
V. Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek można złożyć w kancelarii Kuratorium Oświaty (III piętro, pokój 300) lub przesłać drogą pocztową na adres: 


Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
ul. Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz


Istnieje możliwość złożenia wniosku  za pomocą poczty elektronicznej tylko w przypadku posiadania elektronicznego podpisu. Podania przesłane pocztą e-mail, nieopatrzone tym podpisem, nie będą rozpatrywane. 


e-mail: kurator@bydgoszcz.uw.gov.pl
 
Wniosek musi spełniać wymagania określone w art. 63 i 64  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).
 
VI. Termin i sposób załatwienia

  • jeżeli przedłożony wniosek zawiera wymagane informacje a dokumentacja niezbędna do wystawienia duplikatu znajduje się w posiadaniu archiwum zakładowego Kuratorium  duplikat wydaje się bez zbędnej zwłoki  nie później niż w terminie 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy - art.35 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), 
  • jeżeli nie została przedłożona pełna  dokumentacja  wnioskodawca zostaje zobowiązany telefonicznie lub pisemnie do uzupełnienia wniosku, 
  • jeżeli mimo wezwania wniosek nie zawiera niezbędnych informacji albo Kuratorium nie posiada stosownej dokumentacji przebiegu nauczania, pisemnie odmawia się wydania duplikatu, 
  • jeżeli dokumentacja przebiegu nauczania niezbędna do wydania duplikatu znajduje się w innej jednostce organizacyjnej, wniosek przekazuje się do tej jednostki celem załatwienia sprawy, informując o powyższym wnioskodawcę. 

 
 VII. Sposób przekazywania informacji o załatwieniu sprawy 


Duplikat przesyłany jest drogą pocztową na wskazany we wniosku adres. Duplikat może zostać odebrany osobiście przez osobę zainteresowaną lub przez inne osoby posiadające upoważnienie w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1-3, II piętro pokój 227.
  
VIII. Informacje dodatkowe

  • duplikaty świadectw i dyplomów wystawiają szkoły/placówki oraz właściwe jednostki samorządu terytorialnego jeżeli posiadają stosowną dokumentację,
  • wydawane są również zaświadczenia potwierdzające naukę w zlikwidowanych  szkołach/placówkach  -  nie pobiera się opłat. 

  
Pliki do pobrania:
1. Wniosek o wydanie duplikatu. (41kB) word
2. Wniosek o wydanie oryginału świadectwa. (40kB) word  
3. Wniosek o wydanie zaświadczenia. (41kB) word  
4. Upoważnienie. (26kB) word

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny